Põnnipesa Huvikooli lepingu tingimused

HUVIKOOLI juriidiline nimi on FREENATURE OÜ.

1. Põnnipesa Huvikooli töökorraldus

1.1 Õppeaasta algab 1.09.2023.a. ja lõpeb 31.05.2024.a.

1.2 Riiklikel pühadel, koolivaheaedel ning talvevaheajal Põnnipesa Huvikooli tunde ei toimu ja nende tundide eest arvet ei esitata. 

2. Lapsevanema ja lapse õigused:

2.1 osaleda Põnnipesa Huvikooli ringis, kuhu on laps registreeritud läbi Põnnipesa Huvikooli kodulehe;

2.2 saada teavet Põnnipesa Huvikooli tunniplaani ning töökorralduse kohta.

3. Lapsevanem kohustub:

3.1 saada ringijuhendajalt tagasisidet huviringi tegevuse ja Lapse arengu kohta;

3.2 teavitama Põnnipesa Huvikooli oma kontaktandmete muutumisest e-aadressile pesa@pesa.ee;

3.3  Tasuma igakuiselt Põnnipesa Huvikooli ringitasu;

3.4 Lapse lahkumisel Põnnipesa Huvikoolist edastama kirjalikult vabas vormis avalduse ringis käimise lõpetamise sooviga e-aadressile pesa@pesa.ee hiljemalt jooksva kuu viimaseks päevaks;

3.5 Peale esimest tunni külastust  on õigus lapsevanemal Põnnipesa Huvikooli leping lõpetada järgmise tööpäeva jooksul, edastades kirjalikult vabas vormis avaldus lepingu lõpetamise sooviga e-aadressile pesa@pesa.ee (nt. ringi mittesobivuse tõttu).

4. Põnnipesa Huvikooli õigused:

4.1 teha muudatusi ringide töökorralduses, sealhulgas muuta pakutavate teenuste toimumisaega, teavitades Lapsevanemale mõistliku aja ette;

4.2 õigust korrigeerida teenuste hindu 1 korda aastas, teatades Lapsevanemale hinnatõusust vähemalt üks kuu ette.

5. Põnnipesa Huvikool kohustub:

5.1 Informeerima Lapsevanemat Huvikooli ringide muudatustest;

5.2 võimaldama Lapse osavõttu ringi tegevusest;

5.3 esitama õigeaegselt arve Põnnipesa Huvikooli kohta.

6. Põnnipesa Huvikooli tasu ja tasumise kord

6.1 Põnnipesa Huvikooli ringitasu määraks arve esitamisel võetakse aluseks kehtiv hinnakiri, mis on kättesaadav koduleheküljel www.pesa.ee/huvikool;

6.2 Põnnipesa Huvikooli tasu tuleb maksta tähtaegselt ning kuutasu korral ei sõltu makse Lapse tundides osaletud kordade arvust;

6.3 Riiklikel pühadel ning koolivaheajal ärajäänud tunde ei asendata;

6.4 Freenature OÜ saadab Lapsevanema e-aadressile Põnnipesa Huvikooli jooksva kuu ringitasu kuu esimese nädala jooksul.